top of page


5.  
Z - IZRADA
IZVEDBENOG PROJEKATA


Cilj Z faze > Detaljnija razrada projekta.

U sklopu Z faze razrađuje se izvedbena dokumentacija temeljem G faze primjenjiva na gradištu s pripadajućim shemama i razradom detalja za izvođenje radova. Detaljnije se specificiraju materijali kao i specifične upute o izvođenju radova.
 

ZA - izrada izvedbenog arhitektonskog projekta

Opis u izradi.

ZV - izrada izvedbenog projekta vodovoda i odvodnje

Opis u izradi.

ZS - izrada izvedbenog projekta strojarstva

Opis u izradi.

ZK - izrada izvedbenog projekta konstrukcije

Opis u izradi.

ZE - izrada izvedbenog projekta elektrotehnike

Opis u izradi.

bottom of page